Pozvánka na valnou hromadu Florbal Náchod z.s.

se sídlem Václavická 1179, 547 01 Náchod, IČ: 26547023

zapsané v obchodím rejstříku vedené krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka L4456


zve své členy na Valnou hromadu, která se bude konat:

Dne: 27.6.2021

Čas: 11:00 hodin

Místo: SH Plechárna, Na Hamrech 2001, 547 01 Náchod

Program Valné hromady:

  1. Zahájení
  2. Volba pracovního předsednictva, mandátové a volební komise
  3. Zpráva o hospodaření spolku 2019,2020
  4. Hodnocení sportovní činnosti spolku 2019, 2020
  5. Schválení výroční zprávy spolku 2019, 2020
  6. Schválení změny stanov
  7. Zpráva o rozvoji klubu pro nadcházející období
  8. Diskuze
  9. Závěr

V Náchodě dne 11.6.2021

Tomáš Třešňák

Předseda spolku